Meklēt

CLASSIC

WITH FLAVOR

NATURALLY

LIMITED EDITION

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Carmex mājas lapa, https://www.carmex.lv, (mājaslapa), pieder un to ekspluatē Erdesa, UAB Sakalų str. 6, LT-08124, Vilnius, Lithuania. Šajā dokumentā "jūs" attiecas uz vietnes lietotāju.

Vietnes izmantošana ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Pirms mājaslapas lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus, tostarp privātuma politiku, ko var aplūkot tālāk

Carmex konfidencialitātes politika ir daļa no šī dokumenta. Privātuma politika nosaka informāciju, ko Carmex apkopos par jums, izmantojot mājaslapu, un veidu, kādā Carmex to izmantos. Pirms Vietnes lietošanas jums jāizlasa mūsu konfidencialitātes politikas noteikumi.

Piekļūstot Vietnei, pārlūkojot vai izmantojot to, jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, kas laiku pa laikam tiks mainīti un piekrītat, ka esat izlasījis un sapratis šo dokumentu. Lejupielādējot jebkādu materiālu mājaslapā jūs skaidri piekrītat ievērot šo dokumentu.

Ja jūs nepiekrītat šajā document ‘’Privātuma politikā’’ ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem, jūs nedrīkstat izmantot mājaslapu.

Grozījumi

Carmex jebkurā laikā var mainīt šo dokumentu, tostarp Privātuma politiku. Ja Carmex mainīs šo dokumentu, tostarp Privātuma politiku, Carmex jūs informēs par grozījumiem, publicējot izmaiņas mājaslapā un/vai nosūtot jums e-pasta ziņojumu. Ja jūs turpināt izmantot mājaslapu pēc šī laika, jūs esat piekritis ievērot un uzņemties šī dokumenta, tostarp privātuma politikas, šādi grozītos dokumentu, ievērošanu. Šo dokumentu nedrīkst citādi mainīt.

Atruna

Vietnes saturs ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Carmex ir ielicis visas pūles, lai nodrošinātu, ka vietnē ietvertā informācija ir precīza.

Jūs atzīstat, ka visa informācija un materiāli jums tiek sniegti, pamatojoties uz to, ka:

  • Visa Carmex sniegtā informācija ir vispārīga informācija un nav konsultācija.
  • Carmex nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju attiecībā uz mājaslapas informācijas vai materiālu uzticamību, saturu vai precizitāti
  • Carmex neuzņemas saistības atjaunināt jebkādu informāciju vai materiālus mājaslapā.
  • Carmex var mainīt informāciju vai materiālus mājaslapā jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma.
  • Carmex nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju attiecībā uz saturu vai precizitāti informāciju un materiālu, kas pieejami jebkurā saistītās tīmekļa vietnēs.
  • Carmex nenoliedz nedz apstiprina, jebkādu saistītu tīmekļa vietņu īpašniekus vai operatorus, ne jebkādu informāciju vai materiālus, kas minēti vai atrodas jebkurā saistītā tīmekļa vietnē, ja vien un ciktāl tas nav norādīts citādi.

• Carmex nekādā veidā nav atbildīgs par jebkādām saistītām tīmekļa vietnēm un par to saturu vai to konfidencialitātes praksi.

• Visas saistītās tīmekļa vietnes tiek nodrošinātas tikai ērtības labad, un tās var nebūt pieejamas, aktuālas vai uzturētas.

• Carmex nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju, ka piekļuve Vietnei vai tās izmantošana būs nepārtraukta, droša vai bez kļūdām, vai ka Vietnē vai jebkādos materiālos, kas atrodas Vietnē vai ir pieejami, izmantojot Vietni, nav kļūdu vai vīrusu.

• Carmex nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies, piekļūstot Vietnei, vai par jebkādu informācijas vai materiālu izmantošanu Vietnē vai ar tās pieejamību (ieskaitot visas saistītās tīmekļa vietnes), par jebkādām darbībām, kas tiek veikti, paļaujoties uz šādu informāciju vai materiāliem, vai par jebkādu nespēju izmantot šādu informāciju vai materiālu, vai par jebkādas vietnes informācijas vai materiālu neprecizitāti.

• Jūs esat atbildīgs par vietnes (tostarp jebkādu saistītu tīmekļa vietņu) informācijas precizitātes, uzticamības un piemērotības novērtēšanu un jūs esat atbildīgs par to, lai viņi varētu ēsmu zaudēt, sabojāt, izmaksas un citus izdevumus, kas rodas, izmantojot Vietni vai jebkādu informāciju vai materiālus vietnē vai kas ir pieejami, izmantojot Vietni (tostarp visas saistītās tīmekļa vietnes).

Šis dokuments nav paredzēts, lai ierobežotu vai izslēgtu carmex atbildību, ja un ciktāl piemērojamie tiesību akti aizliedz izslēgšanu vai ierobežošanu.

Vispārējā atbilstība tiesību aktiem

Jūs piekrītat, ka jūs izmantosiet mājaslapu tikai likumīgiem mērķiem. Jums ir jāievēro visi likumi, statūti, rīkojumi un noteikumi, kas attiecas uz jums saistībā ar mājaslapas lietošanu.

Lietošanas ierobežojumi

Piekļūstot vietnei vai izmantojot to, nedrīkst:

• izmantot jebkuru ierīci, programmatūru vai rutīnu, lai traucētu vai jauktu vietnes, serveru vai tīklu pareizu darbību, kas saistīti ar mājaslapu, jebkādu vietnes informāciju vai materiālu, vai jebkādu darbību, kas tiek veikta, izmantojot Vietni;

• veikt jebkādas darbības, kas rada nepamatotu vai nesamērīgi lielu slodzi Vietnes infrastruktūrā; mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi Vietnei vai datorsistēmām vai tīkliem, kas ir savienoti ar Vietni, izmantojot jebkādus līdzekļus; Vai

• piekļūt personas datiem par citiem lietotājiem vai mēģināt piekļūt tiem, tostarp e-pasta adresēm.

Jūsu personiskā informācija

Izmantojot mājaslapu, jums var tikt dota iespēja nosūtīt e-pasta vēstules Carmex vai ievadīt vai sniegt informāciju vai materiālus ("Saturs"). Jebkuram un jebkādatam saturam, ko jūs sniedzat saistībā ar Vietnes lietošanu, ir jābūt patiesam un precīzam. Jūs nedrīkstat sagrozīt savu identitāti vai saistību ar kādu personu vai vienību. Jūs atzīstat, ka

Carmex var uzraudzīt mājaslapu un veikt jebkādas darbības attiecībā uz jūsu saturu, kā to uzskata par pamatoti nepieciešamu.

Jūs piekrītat, ka jūs nesūtīsiet Carmex personisku informāciju par citu personu, ja vien:

• ka cita persona ir informēta par viņu personiskās informācijas sniegšanu Carmex; un šī cita persona pilnvaro jūs sniegt savu personisko informāciju Carmex.

Apzinātie riski

Globālais tīmeklis pastāv atklātos publiskos tīklos, kas var nebūt droši vai privāti. Jūs atzīstat un piekrītat riskam, ka trešās personas var pārtvert, izmantot vai modificēt jebkādu saziņu uz mājaslapu vai no tās.

Linki

Bez ERDESA,UAB iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nedrīkstat izveidot saites uz www.carmex.lv URL vai jebkuru citu mājaslapas daļu vai daļām.

Ja vēlaties izveidot saiti uz mājaslapu vai būt saistīts ar mājaslapu, lūdzu, pieprasiet to darīt, izmantojot šīs vietnes kontaktlapu.

Intelektuālais īpašums

Viss Vietnes intelektuālais īpašums, tostarp tā teksts, attēli, grafika, preču zīmes (reģistrētas vai ne), reklāmas, izvietojums un programmatūra mājaslapā (tostarp, ja tas ir iekļauts reklāmās), pieder Carmex, ja vien nav norādīts citādi.

Mājaslapa saturu jūs varat skatīt tiešsaistē, un to var reproducēt cietā eksemplārā tikai jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, reproducēt, pārpublicēt, izplatīt vai citādi izmantot tekstu, attēlus vai programmatūru, izņemot tos, kas skaidri noteikti šajos noteikumos un nosacījumos.

Atbildības ierobežojums

Jūs uz savu atbildību izmantojat jebkādu mājaslapā sniegto informāciju un jebkuru citu ar to saistītu informāciju. Visa informācija tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", bez jebkādām skaidri izteiktām garantijām. Izņemot atbildību saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas attiecas uz līdzīgiem jautājumiem, Carmex skaidri atsakās no jebkādām garantijām vai apliecinājumiem attiecībā uz mājaslapas satura precizitāti vai pilnīgumu un skaidri atsakās no jebkādām netiešām garantijām par piemērotību pārdošanai vai atbilstību noteiktam mērķim; un Carmex nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, tostarp tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, zaudētu peļņu, zaudētiem datiem vai pārvaldības laika zudumu, kas var rasties no paļaušanās uz vai no šīs informācijas izmantošanas, neatkarīgi no tā, vai to izraisījusi nolaidība vai bezdarbība.

Ciktāl Carmex spēj ierobežot pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, šis dokuments skaidri ierobežo savu atbildību par nosacījuma vai garantijas pārkāpumu, kas izriet no jebkādiem tiesību aktiem, līdz šādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem:

attiecībā uz precēm: preču nomaiņa vai remonts, līdzvērtīgu preču piegāde; izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu aizstāšanu vai remontu, attiecībā uz precēm: preču nomaiņa vai remonts, līdzvērtīgu preču piegāde; izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu aizstāšanu vai remontu,

preces vai iegūstot līdzvērtīgas preces; Un

pakalpojumu gadījumā: pakalpojumu sniegšana; vai pakalpojumu sniegšanas izmaksu samaksu.

Indentitāte

Jums ir pastāvīgi jāatlīdzina Carmex par jebkuru prasību, atbildību, pretenziju, zaudējumiem, zaudējumiem, tiesvedību, izdevumiem un izmaksām (tostarp juridiskajām izmaksām) ("Prasība") vai izmaksām, kas radušās vai radušās saistībā ar jūsu vai kas ir tieši vai netieši saistītas ar jūsu:

• jebkura šajā dokumentā noteikumu vai nosacījumu neievērošana; Vai

• piemērojamo tiesību aktu pārkāpšanu.

Tas ietver visas Prasības, kas izriet no jebkādas informācijas, kuru jūs sniedzat Carmex saistībā ar Vietnes lietošanu. Attiecībā uz Prasību Carmex var pieprasīt, lai jūs uz sava pamata veiktu aizstāvību, ieskaitot sarunas par izlīgumu vai kompromisu pirms tiesvedības uzsākšanas. Jums ir jāievēro visas prasības, kas jums paziņotas saskaņā ar šo klauzulu.

Vispārīgi

Šie noteikumi un nosacījumi ir jāreglamentē un jāinterpretē saskaņā ar Šveices likumiem. Visi Vietnes lietotāji neatsaucami pakļauties Šveices tiesu neekskluzīvai jurisdikcijai.

Šī dokumenta noteikumi ir nodalāmi, un, ja kāds no šī dokumenta noteikumiem tiek uzskatīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai nepiemērojamu, šis noteikums vai daļa ir jāuzskata par svītrotu no šī dokumenta, bet pārējais dokuments netiek ietekmēts.

Virsraksti ir tikai atsauces nolūkiem, un tie nekādā veidā nedefinē, neierobežo, neinterpretē un neapraksta šādas sadaļas darbības jomu vai apjomu.Carmex' failure to act with respect to a breach of this document by you or by others does not waive its right to act with respect to subsequent or similar breaches.

Šo dokumentu carmex nevar uzskatīt par nelabvēlīgu tikai tāpēc, ka Carmex to sagatavoja.

Šis dokuments, tostarp Privātuma politika, ietver visu vienošanos starp Carmex un jums (ja vien nav panākta vienošanās ar citu). Ja starp šo dokumentu un Konfidencialitātes politiku pastāv pretrunas, šim dokumentam ir prioritāte, ja vien nav panākta cita vienošanās.

Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, tad jūs nedrīkstat izmantot mājaslapu.

meklēt

latviešu