Otsingu

KLASSIKALINE

MAITSEGA

NATURAALSELT

PIIRATUD VÄLJAANNE

Teenusetingimused

Teenusetingimused

Carmex`i veebileht, https://www.carmex.ee, (edaspidi Veebileht) kuulub ja seda juhitakse ettevõtte Erdesa, UAB poolt, mis on registreeritud aadressil: Sakalų str. 6, LT-08124, Vilnius, Leedu. Selles dokumendis viidatakse “teile” kui Veebilehe kasutajale.

Teie Veebilehe kasutamine oleneb käesolevate kasutustingimuste aktsepteerimisest. Enne veebilehele kasutamist, palun lugege neid kasutustingimusi tähelepanelikult, sealhulgas ka Privaatsuspoliitikat, millega saate tutvuda allpool.

Carmex`i Privaatsuspoliitika moodustab osa sellest dokumendist. Privaatsuspoliitikas on sätestatud teave, mida Carmex teie kohta läbi Veebilehe kasutamise kogub ja kuidas Carmex seda kasutab. Enne Veebilehe kasutamist peale lugema läbi teenusetingimused ja Privaatsuspoliitika.

Veebilehele sisenemisel, selle sirvimisel või kasutamisel nõustute nende tingimustega, mida aeg-ajalt muudetakse ja tunnistate, et olete käedoleva dokumendi läbi lugenud ning see on teie jaoks arusaadav. Laadides alla mistahes Veebilehe materjali nõustute selle dokumendi sidususega.

Kui te ei aktsepteeri selle dokumendi ja Privaatsuspoliitika tingimusi, siis te ei peaks Veebilehte kasutama.

Muudatused

Carmex võib mistahes ajal seda dokumenti ja Privaatsuspoliitikat muuta. Kui Carmex muudab seda dokumenti, kaasaarvatud Privaatsuspoliitikat, annab Carmex muudatustest teada postitades muudatused Veebilehele ja/või saadab teile vastavasisulise e-maili. Teie jätkuv Veebilehe kasutamine pärast seda tähistab teie nõusolekut järgida seda dokumenti, sealhulgas privaatsuseeskirju ja selle muudatusi. Muul moel seda dokumenti muuta ei saa.

Lahtiütlemine

Sellel Veebilehel olev informatsioon on antud vaid informatiivsetel eesmärkidel. Carmex on teinud omalt poolt mõistlikke pingutusi, et tagada Veebilehel sisalduva informatsiooni täpsus.

Siiski tunnistate, et kogu teave ja materjal antakse teile selle alusel, et:

 • Kõik Carmex`i poolt antud info on üldine info, mitte nõuandlik.
 • Carmex ei anna mitte mingit garantiid Veebilehel presenteeritud materjali usaldusväärsuse ja selle sisu täpsuse kohta.
 • Carmex ei võta endale kohustust ajakohastada Veebilehel olevat informatsiooni või materjali.
 • Carmex võib muuta Veebilehel olevat informatsiooni mistahes ajal sellest eelnevalt teavitamata.
 • Carmex ei anna mingit garantiid, et mistahes lingitud veebilehtede sisu ja materjalide informatsioon on täpne.
 • Carmex ei kinnita, kiida heaks ega soovita mistahes lingitud veebilehtede omanikke või operaatoreid või mistahes informatsiooni/materjali, millele on viidatud või mis sisaldub mistahes lingitud veebilehtedel, välja arvatud juhul ja ulatuses, kui on väidetud vastupidist.
 • Carmex pole mingil moel vastutav mistahes lingitud veebilehtede, nende sisu või mistahes privaatsuspraktikate eest.
 • Mistahes lingitud veebilehed on antud vaid mugavuse eesmärgil ja need ei pruugi olla juurdepääsetavad, ajakohased ega hooldatud.
 • Carmex ei anna garantiid, et Veebilehele sisenemine ja selle kasutamine õnnestub viperusteta, turvaliselt ja rikkevabalt või, et Veebileht ja mistahes materjal, millele teil läbi selle Veebilehe juurdepääs on, oleks vigade ja viirustevaba.
 • Carmex ei vastuta mistahes kaotuste ja kahjustuste eest, mis on põhjustatud Veebilehele sisenemisest või sellelt leitava informatsiooni/materjalide kasutamisest (kaasaarvatud lingitud veebilehed), mistahes ettevõetud tegevuste eest, mis toetuvad sellisele informatsioonile/materjalile, võimetuse eest sellist informatsiooni või materjali kasutada või mistahes informatsiooni ning materjali väljajätmise eest Veebilehelt ja/või mistahes informatsiooni/materjali ebatäpsuste eest.
 • Teie vastutate Veebilehe (kaasaarvatud mistahes muu lingitud veebilehe) kaudu saadud informatsiooni täpsuse, usaldusväärsuse ja sobilikkuse hindamise eest, aktsepteerides kõiki riske, sealhulgas võimalikke kaotusi, kahjustusi ja kulutusi, mis võivad tekkida Veebilehe või Veebilehe kaudu (kaasaarvatud mistahes lingitud veebilehed) juurdepääsetava informatsiooni ja materjalide kasutamisest.

See dokument pole loodud piiramaks või vabastamaks Carmex`it mistahes seadusest tulenevast vastutusest, mis sellist väljaarvamist või piiramist sätestab.

Üldine vastavus seadusele

Nõustute kasutama seda Veebilehte seaduslikel eesmärkidel. Peate järgima kõiki seadusi, põhikirju, määrusi ja regulatsioone, mis teile seoses selle Veebilehe kasutamisega rakenduvad.

Kasutamise piirangud

Saidile sisenemisel või selle kasutamisel ei tohi te:

 • kasutada mistahes seadet, tarkvara või liidest, et segada või sekkuda Veebilehe korrektsesse töötamisse, serverite või võrgustike töösse, mis on Veebilehega seotud, mistahes Veebilehe materjalidesse ja tegevustesse mida teostatakse läbi Veebilehe;
 • oma tegevusega võtta kasutusele mistahes toiminguid, mis koormavad Veebilehe infrastruktuuri ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt palju; proovida mistahes moel saada volitamata juurdepääsu Veebilehele või Veebilehega ühendatud arvutisüsteemidele või võrgustikele;
 • siseneda või proovida siseneda teiste kasutajate isikuandmetesse, sealhulgas e-mailide aadressidesse.

Teie isikuandmed

Kasutades Veebilehte võidakse teile anda võimalus Carmex`ile e-maile saata või sisestada/edastada informatsiooni või muud materjali ('Sisu'). Mistahes ja kõik teie poolt edastatud Sisu peab olema tõene ja täpne. Te ei tohi oma isikut ega seost ühegi isiku või filiaaliga vääralt esitleda. Kinnitate, et Carmex omab järelvalvet Veebilehe üle ja võib seoses teie sisuga teostada mistahes toiminguid, mida Carmex mõistlikult vajalikuks peab.

Nõustuste, et te ei anna Carmex`ile teise inimese isikuandmeid, väljaarvatud juhul, kui:

 • see inimene on teadlik oma isikuandmete teiepoolsest edastamisest Carmex`ile; ja see isik volitab teid oma isiklikke andmeid Carmex`ile edastama

Riski tunnistamine

Internet eksisteerib avatud, avalikes võrkudes, mis ei pruugi olla turvalised ega privaatsed. Mõistate ja nõustute riskiga, et mistahes suhtlust Veebilehelt või Veebilehega võivad kolmandad osapooled pealt kuulata, kasutada või modifitseerida.

Lingid

Te ei tohi ilma ERDESA, UAB eelneva kirjaliku nõusolekuta luua ühelgi teisel Veebilehel linke www.carmex.ee URL-iga või mistahes muu Veebilehe osa või osadega. Carmex võib vastavalt oma äranägemisele kirjalikust nõusolekust keelduda.

Kui soovite Veebilehte linkida või ise Veebilehe poolt lingitud saada, palun esitage vastavasisuline päring selle Veebilehe kontaktide lehekülje kaudu.

Intellektuaalne omand

Selle veebilehe intellektuaalne omand, sealhulgas tekstid, pildid, graafika, kaubamärgid (registreeritud või mitte), reklaamid, Veebilehe paigutus ja tarkvara (sealhulgas reklaamis sisalduv) kuulub Carmex`ile, juhul kui pole märgitud teisiti.

Veebilehe sisu võite vaadata internetist ja paljundada kasutamiseks ainult isiklikul, mitteärilisel otstarbel ja mitte avalikuks kasutamiseks. Te ei tohi kohandada, kopeerida, reprodutseerida, taasavaldada, raamida, levitada või muul viisil edastada mistahes Veebilehe tekste, pilte, tarkvara või muud, väljaarvatud käesolevates tingimustes sõnaselgelt sätestatud kujul.

Vastutuse piiramine

Kasutate Veebilehel või mistahes muul sellega lingitud Veebilehel sisalduvat informatsiooni omal vastutusel. Informatsioon on edastatud ilma igasuguseid garantiisid pakkumata.

Välja arvatud vastutus, mis tuleneb Tarbijakaitseseadusest ja teistest sarnaseid küsimusi käsitlevatest õigusaktidest, keeldub Carmex selgesõnaliselt mistahes garantiidest või kinnitustest Veebilehe sisu täpsuse või täielikkuse osas ning loobub selgesõnaliselt kaudsetest garantiidest, mis puudutavad kaubeldavust või toote sobivust konkreetseks otstarbeks; ja Carmex ei vastuta mistahes liiki kahjude, sealhulgas otseste, kaudsete, järgnevate või eriliste kahjude, saamata jäänud kasumi, kadunud andmete ega vähenenud juhtimisaja eest, mis võib tekkida või tuleneda meile tuginemisest või selle informatsiooni kasutamisest, olenemata sellest, kas see on põhjustatud hooletusest või tegevusetusest.

Ulatuses, millega Carmex on võimeline piirama saadaolevaid abinõusid, piirab käesolev dokument selgesõnaliselt oma vastutust mistahes tingimuste ja garantii rikkumise suhtes, mis tuleneb mistahes õigusaktidest järgmistele abinõudele:

kaupade puhul: kaupade asendamine või parandamine, võrdväärsete kaupade tarnimine; maksmine kaupade asendamise või parandamise eest või võrdväärsete kaupade hankimise eest; ja

teenuste puhul: teenustega taasvarustamine või maksmine teenustega taasvarustamise eest.

Kahju hüvitamine

Peate jätkuvalt hüvitama Carmex`ile igasuguse tegevuse, vastutuse, nõude, kaotuste, kahju, menetluse kulud ja maksumuse (sealhulgas kohtukulud) ('Nõue'), mis on otseselt või kaudselt teie põhjustatud või teie tegevusega seoses tekkinud:

 • mistahes käesolevas dokumendis sisalduvate tingimuste rikkumine või mittetäitmine; või
 • rakenduva seaduse rikkumine.

See sisaldab Nõudeid, mis võivad tuleneda mistahes informatsioonist, mida Carmex`ile seoses Veebilehe kasutamisega annate. Mis puutub Nõudesse, võib Carmex nõuda, et kaitse toimuks teie kulul, sealhulgas läbirääkimised kokkulepete või kompromisside sõlmimiseks enne kohtumenetluse algatamist. Peate täitma kõiki nõudeid, millest teile selle klausli kohaselt teada anti.

Üldine

Käesolevaid kasutustingimusi tuleb juhtida ja tõlgendada vastavalt Šveitsi seadustele. Kõik Veebilehe kasutajad alluvad pöördumatult mitteeksklusiivsele Šveitsi kohtute ainupädevusele.

Selle dokumendi sätted on lahutatavad ja kui selle dokumendi mistahes sätet peetakse ebaseaduslikuks, kehtetuks või täitmatuks, käsitatakse konkreetset sätet või osa sellest dokumendist eemaldatuna, kuid see ei mõjuta ülejäänud dokumendi sisu.

Pealkirjad on üksnes suunava eesmärgiga ega tohi mingil moel määratleda, piirata, tõlgendada ega kirjeldada sellise jaotise mahtu ega ulatust.

Carmex`i tegematajätmine seoses selle dokumendi tingimuste rikkumisega teie või teiste poolt ei tähenda loobumist tegutsemisõigusest seoses hilisemate või sarnaste rikkumistega.

Seda dokumenti ei tohi tõlgendada Carmex`i suhtes ebasoodsalt vaid sellepärast, et Carmex on selle ette valmistanud.

Käesolev dokument, kaasa arvatud Privaatsuspoliitika, hõlmab kogu kokkulepet Carmex`i ja teie vahel (juhul, kui pole kokku lepitud teisiti). Juhul, kui pole kokku lepitud teisiti on selle dokumendi ja Privaatsuspoliitika vahelise ulatusliku vastuolu korral käesolev dokument ülimuslik.

Kui te ei aktsepteeri neid kasutustingimusi ei peaks te Veebilehte kasutama.

Updated: 2019-10-09

Otsi

eesti